Twoja strona www Dodaj stronę

Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego

Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego zawiera obec­nie bli­sko 9 tysięcy haseł i ponad 500 ilu­stra­cji. Udało się zebrać nazwi­ska ponad 1210 leka­rzy, około 6800 pie­lę­gnia­rek i sani­ta­riu­szek bio­rą­cych udział w Powsta­niu War­szaw­skim. Przed­sta­wiona także jest histo­ria taj­nego naucza­nia medy­cyny, struk­tura powstań­czych służb medycz­nych oraz dzieje ich powstania. Wyra­ża­jąc prze­ko­na­nie, że Ency­klo­pe­dia Medy­ków Powsta­nia War­szaw­skiego wzbo­gaci dotych­cza­sowe piśmien­nic­two w tym zakre­sie i będzie speł­niać te funk­cje, o któ­rych wyżej była mowa, zwra­cam się do wszyst­kich insty­tu­cji, orga­ni­za­cji, osób pry­watnych, a przede wszyst­kim rodzin Powstań­ców z prośbą o nad­sy­ła­nie wszel­kich mate­ria­łów, jakie wiążą się z losami powstań­czych służb medycznych.

Szczegóły strony lekarzepowstania.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Podlinkuj stronę lekarzepowstania.pl:

Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego